Unitat 5: El funcionament del mercat

 

LA DEMANDA

 

L'OFERTA

 

 

EL MERCAT

 

Un mercat són les relacions d’intercanvi entre l’oferta i la demanda que han d’arribar a un acord en relació al preu i la quantitat.

 

- Punt d'equilibri: És aquell punt en què els consumidors i les empreses es posen d’acord i coincideixen els seus plans satisfent a tots dos.

- Excés d'oferta: Provoca que la quantitat de demanda sigui més baixa que la quantitat d’oferta, tendeix a baixar la producció i els oferents es disposen a baixar el preu i la quantitat, és a dir, treuen els estocs. Els demandants si baixen el preu estan disposats a augmentar la quantitat de demanda, per tant tendeix a retornar l’equilibri.

- Excés de demanda: Tendeix a pujar el preu perquè els demandants estan disposats a pagar més per obtenir un producte escàs. Els oferents estan disposats a produir més quantitat perquè és un mercat amb bones expectatives de benefici, per tant tendeix a retornar l’equilibri.

 

CANVIS EL LES CONDICIONS DEL MERCAT

 

1.      Moviment per sobre la mateixa corba = canvi en el preu del propi producte.

2.      Desplaçament de la corba = canvi en els altres factors que condicionen la demanda o l’oferta.

 

Exemple: Corba de demanda del mercat del cafè.

 

1. Augmenta el preu del cafè – provoca un moviment cap a dalt sobre la mateixa corba. Al augmentar el preu del cafè, els  consumidors no en consumiran tant, per tant, hi haurà una disminució del la quantitat de demanda.

 

2. Disminueix el preu del te - al disminuir el preu d’un producte substitutiu del cafè, provoca una disminució de la quantitat de demanda del cafè. El preu del cafè no varia i la corba de demanda es desplaça cap a l’esquerre.

 

 

L'ELASTICITAT DEL PREU DE LA DEMANDA

 

1. Demanda elàstica: els ingressos totals augmenten si disminueix el preu.

2. Elasticitat unitària: els ingressos totals no varien.

3. Demanda inelàstica: els ingressos totals disminueixen si disminueix el preu.

 

 

EL CICLE INFERNAL DELS PRODUCTES AGRÍCOLES