Activitats

 

Pressupostos d’ingressos aprovats pel 2013:

 

 

Pressupostos de despeses aprovats pel 2013:

 

 

 

Comentari:

 

Els Pressupostos Generals de l’Estat pel 2013 van ser aprovats el 20 de desembre del 2012 amb una oposició total, excepte UPN.

Per una banda tenim les previsions sobre els ingressos, que es creu que s’ingressarà 66.181.420’99 milions d’euros d’impostos directes i de cotitzacions de la Seguretat Social, una xifra molt elevada en comparació als ingressos de les taxes, del preus públics i altres, que s’espera un ingrés de 4.323.559’01 milions d’euros.

Per altra banda, podem observar que la xifra de despeses més elevada és la dels passius financers amb 62.320.234’97 milions d’euros, mentre que la xifra més baixa es troba en les transferències de capital amb una despesa de 686.945’05 milions d’euros.

Finalment, cal destacar els ingressos i les despeses totals que preveuen per així després analitzar la situació de dèficit o superàvit. El total d’ingressos que es preveuen són 128.544.530’10 milions d’euros, mentre que les previsions de despeses totals són de 261.885.524’57 milions d’euros. Per tant, ens trobem en una situació de dèficit, ja que es preveuen unes despeses majors que els ingressos.