Activitats

 

Comentari sobre les dades del PIB a Catalunya.

 

 

El producte interior brut, també anomenat PIB, és una mesura macroeconòmica que expressa el valor monetari de la producció de béns i serveis d'un país d’un període de temps determinat.

Però el PIB no sempre és exacte, ja que té unes certes limitacions. No té en compte l’auto-producció, és a dir el que es produeix i es consumeix dins la pròpia vivenda, ja que no passa pel mercat. Per altra banda, afegeixen l’economia submergida al PIB i això fa que cada vegada sigui més inexacte. En el cas dels serveis no tenen en compte l’aspecte qualitat-preu, de manera que és difícil estimar la seva variació. I finalment, el voluntariat s’estima el valor afegit dels costos de personal, els quals no són importants en serveis sense retribució econòmica.

 

Primer de tot cal saber les dades que compararem i l’any que agafarem com a referència. En aquest cas, compararem el producte interior brut de Catalunya respecte l’oferta i la demanda agafant l’any 2008 de referència. I a continuació, comentarem el PIB respecte les rendes, ja que només sabem les dades d’un període de temps diferent.

 

En el cas de l’oferta, el PIB va augmentar un 0’7% a l’any 2011, mentre que a l’any 2009 havia disminuït un 4%. Per altra banda, observant per branques d’activitat, podem veure que totes van mostrar variacions positives, excepte la construcció que va disminuir un 4’7%. També és interessant saber que a l’any 2011 el PIB era de 210.150€, mentre que el PIB de l’any 2009 era de 204.129€.

I en el cas de la demanda també podem comprovar que el PIB va augmentar un 0’7% a l’any 2011, mentre que a l’any 2009 també havia disminuït un 4%. Però en canvi, observant per branques d’activitat veiem que la majoria disminueixen i que gràcies al sector exterior aconsegueixen algun augment.

I finalment, respecte a les rendes, veiem que a l’any 2007 el PIB va augmentar un 6% mentre que a l’any 2009 va disminuir un 4’1%.

 

La meva conclusió és que la crisi ha afectat molt a l’economia del nostre país. I respecte a les rendes, com que no hi ha llocs de treball és impossible generar rendes. Estem en una situació complicada, i això comporta variacions en el PIB.