Activitats

 

Cerca informació sobre els sistemes econòmics i prepara una síntesis per exposar-la a classe.


Primer llegeix l'explicació del llibre de text i fes-ne un resum. 
Després amplia la informació i aporta altres recursos interessants com reportatges, vídeos, ... relacionats amb el tema.

 

ELS SISTEMES ECONÒMICS

 

El sistema d'economia de mercat

El sistema d’economia de mercat, les famílies i les empreses prenen les decisions mitjançant els diners i el mercat.
 

Aquest sistema respon les següents preguntes:
 

- Quins béns i serveis cal produir i en quina quantitat?
Produeixen els béns i serveis que les famílies demanen, i la quantitat dependrà del preu, mesurat en diners, que estiguin disposades a pagar les famílies.
- Com produir i distribuir aquests béns i serveis?
Les empreses trien les combinacions de recursos productius que els siguin més rendibles, és a dir, que puguin produir el que els hi demanen obtenint algun benefici que els permeti seguir al mercat.
- Per a qui produir?
Per a aquell que pugui pagar el preu dels béns i serveis corresponents.

En el capitalisme les vendes i els preus són la clau del bon funcionament, ja que representa l'èxit o el fracàs de les seves decisions.
Per altra banda les empreses intentes augmentar la qualitat dels béns o serveis per poder fer un preu alt. En aquest cas no és necessària la comunicació entre consumidors i empreses, ja que les vendes i els preus es dirigeixen al mercat satisfent les famílies, les empreses o el sector públic com la
mà invisible.
 

Mà invisible: Cèlebre concepte que va emetre Adam Smith al segle XVIII per explicar el funcionament dels mercats en les economies capitalistes. Aquest concepte intenta descriure el mecanisme pel qual un individu pretén obtenir un benefici personal, com si fos dirigit per una mà invisible, per aconseguir el millor per al conjunt de la societat. En aquest cas Adam Smith ho relaciona amb el preu, ja que al incrementar la producció dels béns o serveis la venda dels quals estigui assegurada, comporta l’augment dels preus.


Però aquesta mà invisible no sempre funciona, ja que aquest sistema també provoca:

 

- Inestabilitat cíclica: Cada cert temps entra en crisi perquè està en mans de la iniciativa privada.
- Escassetat de béns no rendibles: El sector públic moltes vegades ha d'acceptar grans pèrdues o poca eficiència productiva.
- Deteriorament del medi ambient: Hi ha certs efectes negatius que el mercat no preveu, com és el cas de la contaminació de l'entorn.
- Abusos de certes empreses: Algunes empreses desequilibren el mercat degut a la seva posició dominant.
- Distribució desigual de la renda: En el mercat només exposen la seva opinió aquells amb un nivell d'ingressos que els permet pagar els preus dels béns i serveis que ofereixen les empreses.

 

El sistema d'economia de planificació centralitzada

 

És un sistema inspirat en la teoria marxista que va néixer a la Unió Soviètica i és va estendre als països de l’est d’Europa, que finalment és va enfonsar a finals del segle 20.

La presa de decisions recau sobre l’estat. L’objectiu principal és aconseguir un repartiment igualitari de la renda. L’activitat econòmica estableix uns plans econòmics que especifiquen les diferents variables de l’activitat econòmica.

En un principi els països van cobrir amb èxit les necessitats bàsiques però es va acabar ensorrant al final del segle 20.

 

Alguns dels factors de la caiguda:

 

Errors de previsió: manca d’adaptació a la realitat i escassa capacitat de reacció ja que no hi havia indicadors econòmics ni informació fiable.

Manca d’incentius: com que l’Estat fixava els preus i els salaris això feia que les empreses no siguin competitives.

Burocràcia excessiva: per controla aquest sistema de planificació s’havia de documentar i això provocava lentitud i ineficàcia.

 

 

El sistema d'economia mixta

 

Les funcions fonamentals de l’Estat en un sistema d’economia mixta superen les que tenia assignades en l’economia de mercat.

 

-Establir el marc juridicoinstucional: sense unes normatives bàsiques imposades per una autoritat superior les famílies i empreses no podrien desenvolupar activitats.

-Subministrar béns públics: sèrie de béns que subministra l’Estat (educació, sanitat, carreteres) i pel sector públic (exèrcit, policia, justícia, sector públic).

-Redistribuir la renda: Aconseguir el benestar de les persones mitjançant una igualtat d’oportunitats i capacitats. (pensions, jubilació, subvencions).

-Suavitzar la inestabilitat cíclica: L’estat permet que les transicions entre els dos tipus de cicle (expansió i recessió) siguin el màxim de suaus.

L’economia mixta se situa entre els sistemes d’economia de mercat i de planificació centralitzada per aprofitar els dos sistemes.